top of page

Algemene PRIVACY POLICY van IMPACT nv

 

IMPACT nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

 

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IMPACT nv houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als IMPACT nv  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

IMPACT nv

Klein Dalenstraat 26b2

3020 WINKSELE

BELGIË

info@impact-nv.be

Telefoon : +32 16 52 09 94

www.impact-nv.be

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel

IMPACT nv verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat u zelf of derden deze aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam organisatie

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • BTW nummer

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Financiële gegevens

 • Vragenlijsten en testresultaten (zie ook privacy policy Assessments IMPACT nv)

 • CV’s

 • Overige persoonsgegevens

 

IMPACT nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen, skypen, post te bezorgen, sms’en, whatsapp’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en administratie uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Om diensten of administratie (opleiding, coaching, consulting, assessment, offertevoorstellen, facturen…) bij u af te leveren

 • Het personaliseren van onze diensten

 • Commerciële doeleinden (prospectie, marketing,…)

Sociale media:

We trekken geen persoonsgegevens binnen onze systemen vanuit sociale mediaplatformen, geautomatiseerd of anders. Contacteert u ons via social media, dan maken wij hier notie van en beantwoorden uw vraag. De verdere behandeling van uw vraag verloopt via email. De informatie en gegevens die u via social media deelt met ons, valt onder de beveiliging en de verantwoordelijkheid van dat specifieke platform (bv Facebook, Linkedin,…).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IMPACT nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 10 jaar na laatste gebruik (tenzij de wet andere termijnen voorschrijft).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IMPACT nv deelt uw persoonsgegevens met derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IMPACT nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IMPACT nv uw persoonsgegevens aan andere derden enkel met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IMPACT nv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMPACT nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@impact-nv.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMPACT nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@impact-nv.be.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens IMPACT nv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

In geval van een datalek melden wij dit binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) alsook aan de betrokkenen wanneer een groot risico bestaat voor de schending van hun privacy, veiligheid en andere rechten.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij verwerken, ontvangen in een  gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

Wijziging privacy policy

IMPACT nv kan zijn privacy policy wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2019. Oudere versies van onze privacy policy zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

 

 

 

PRIVACY STATEMENT voor assessments van

IMPACT nv

 

 

IMPACT nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IMPACT nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als IMPACT nv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

IMPACT nv

Klein Dalenstraat 26b2

3020 WINKSELE

info@impact-nv.be

Telefoon : +32 16 52 09 94

www.impact-nv.be

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel

Uw persoonsgegevens worden door IMPACT nv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • gegevens op volledigheid en juistheid controleren;

 • uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht beoordelen;

 • u deel laten nemen aan door IMPACT nv aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;

 • uw persoonlijke ontwikkeling bevorderen en stimuleren

 • derden informeren over adviezen mbt de tewerkstelling voor een bepaalde functie en testresultaten;

 • deze gebruiken en doorgeven aan de opdrachtgever

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke gegevens: geslacht, naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres, motivatie, rijbewijs, verblijfsvergunning, diploma’s, overige CV-gegevens.
   

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De assessors en de opdrachtgever.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

IMPACT nv spant zich tot het uiterste in om organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van IMPACT nv, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.

 

De gegevens worden bijgehouden op 1 centrale computer namelijk de computer van de Consultant Assistant waar enkel zij/hij en de zaakvoerder toegang toe hebben. Deze computer wordt beschermd tegen toegang van onbevoegden door o.a. firewallbescherming en aanmeldingsplicht.

 

IMPACT nv aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derden, aan wie deze gegevens op grond van dit privacy policy of met uw toestemming zijn verstrekt.

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

IMPACT nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 10 jaar na laatste gebruik (tenzij de wet andere termijnen voorschrijft).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te allen tijde in te trekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMPACT nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@impact-nv.be.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens IMPACT nv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

In geval van een datalek melden wij dit binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) alsook aan de betrokkenen wanneer een groot risico bestaat voor de schending van hun privacy, veiligheid en andere rechten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Nadat u feedback hebt ontvangen van de opdrachtgever hebt u recht op mondelinge feedback van de betrokken assessor en inzage in de gegevens die op u betrekking hebben.

 

Voor de verwerking van gegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

Wijziging privacy policy

IMPACT nv kan zijn privacy policy wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2019. Oudere versies van onze privacy policy zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

bottom of page